Once-off DNA SNP offer | Eenmalige DNA SNP-aanbod

Once-off DNA SNP offer of R290 each

 

Certified Wagyu Beef, with the assistance of the other LRF breed Societies is pleased to announce that it has secured a once-off special price on SNP tests. The test includes a 100K SNP, full parentage with over 200 markers and the genetic defects that includes CHS, B3, CL16, F11, and IARS. The SNP test will cost R390 and will be subsidised by CWB and the Society by R100 per test. The producer will thus pay R290. Offer available until March 2022.

In a nutshell: The special offer includes the following:

 • Test your herd for CHS, B3, CL16, F11, and IARS. We currently have over 500 SNPs on the database. Most animals carry at least one of these defects leading to substantial mortality.
 • Parentage testing will use more than 200 SNP’ markers making it easier to differentiate between bulls that are close relatives.
 • The new parent discovery module can search through the pedigree if a match for a calf cannot be found. However, all Sires need to have a SNP on record. The special offer is thus exclusively for sires and dams (not calves) to encourage producers to move to SNP technology.
 • The new SNP technology will over time allow Wagyu producers to build a reference population with phenotypes (actual data) on difficult to measure but expensive traits such as meat quality and also feed efficiency. You can request SNPs for these historical animals.
 • Once a genomic evaluation is up and running, the calves can be genotyped at birth (using a tissue sample or hair card). You will then be able to make an immediate selection decision on your calves though you will be encouraged to continue sending in data.
 • Only hair cards or Tissue Sample Units will be accepted. We encourage producers to send in both as per the current TSU-ear tag and special offer available for members.
 • The offer ends in March 2022.
 • A LRF producer SNP meeting will be held on 23 November at 18h00 pm to clarify the use of Genotype information in your herd.
 • Producers must be fully paid up members

TSU applicator


Eenmalige DNA SNP-aanbod vir R290

 

Certified Wagyu Beef met die bystand van die ander LRF-ras genootskappe kondig graag aan dat die LRF ‘n baie goeie eenmalige spesiale prys op SNP-toetse beding het. Die toets sluit ‘n 100K SNP, volle ouerskap met meer as 200 merkers en die genetiese defekte wat CHS, B3, CL16, F11 en IARS insluit. Die SNP-toets sal R390 kos en sal deur CWB en die Genootskap met R100 per toets gesubsidieer word. Die produsent betaal slegs R290 tot Maart 2022.

 

In ‘n neutedop: Die spesiale aanbod behels die volgende:

 • Toets jou kudde vir CHS, B3, CL16, F11 en IARS. Ons het tans meer as 500 SNP’s op die databasis. Die meeste diere dra ten minste een van hierdie gebreke wat tot aansienlike mortaliteit lei.
 • Ouerskap toetsing sal meer as 200 SNP’-merkers gebruik wat dit makliker maak om te onderskei tussen bulle wat naby verwant is.
 • Die nuwe ouerskap-ontdekkings-module kan deur die stamboom soek as ‘n pasmaat vir ‘n kalf nie gevind kan word nie. Alle vaars moet egter ook ‘n SNP op rekord hê. Die spesiale aanbod is dus slegs vir bulle en koeie (nie kalwers) om produsente aan te moedig om na SNP-tegnologie vir alle diere oor te skakel.
 • Die nuwe SNP-tegnologie sal mettertyd Wagyu-produsente in staat stel om ‘n verwysings populasie te bou met fenotipes (werklike data) op moeilik meetbare maar duur eienskappe soos vleisgehalte en ook voer doeltreffendheid. Jy kan op hierdie historiese diere ‘n SNP aanvra,
 • Sodra ‘n genomiese evaluasie aan die gang is, kan die kalwers by geboorte genotipeer word (met ‘n weefsel monster of haar kaart). Jy sal dan dadelik ‘n seleksie besluit op jou kalwers kan neem maar sal aangemoedig word om steeds data in te stuur.
 • Slegs haar kaarte of Weefsel monster eenhede sal aanvaar word. Ons moedig produsente aan om beide in te stuur volgens die huidige TSU-oorplaatjie en spesiale aanbod wat reeds vir lede beskikbaar is.
 • Die aanbod eindig Maart 2022.
 • ‘n LRF-produsente-SNP-vergadering sal op 23 November om 18h00 nm gehou word om die hele genomiese tegnologie te verduidelik.
 • Produsente moet opbetaalde lede wees.

Tissue sampling kit